Fonden

+3,0 0 %
ArdenX Juli
+16,5 0 %
ArdenX 2019*
+26,0 0 %
ArdenX 2020*
149,6 1
NAV-KURS SEK: 2020-08-03

*Kurshistorik och nyckeltal hittar du på morningstar.se

Är du ett family office eller institution och vill bli direktkund? kontakta oss på,
kund@ardenx.se

Fondfakta

Förvaltare: Stefan Westin
Startdatum: 2012-04-20
Fondstrategi: Den 15 februari 2019 implementerade förvaltaren en ny strategi. Fonden placerar
huvudsakligen i bolag inom eSport, spelutvecklare och underleverantörer till dessa bolag. Antalet innehav i fonden uppgår till
cirka 25. Fonden är aktivt förvaltad i ett långsiktigt perspektiv. Förvaltaren kommer att vara investerad i ovan nämnda sektorer
så länge det bedöms att det gynnar fonden positivt och därmed även gynnar andelsägarna.
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift: 1,50 %
Prestationsbaserad avgift:15% av överavkastningen jämfört med avräkningsindex för avgifter, OMRX T-Bill. Andelskursen
måste överstiga det s.k. High Watermark innan resultatbaserad avgift kan tas ut.
Risknivå: 4 av 7 (se KIID för mer info)
Tillstånd & regelefterlevnad: AIFM Capital
ISIN ArdenX: SE0004550200

 

Riskinformation

En placering i fonder är förenad med risk. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ett beslut. Fondbestämmelser, Informationsbroschyr, Faktablad (KIID) och övriga upplysningar finns på www.aifmgroup.com/legal

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar är en av grundpelarna i förvaltningen av ArdenX. Fonden skall äga välskötta företag som tar hänsyn till och ansvar för människor och miljö. Vi anser att det gynnar företagens och även fondens långsiktiga utveckling.

Integration

En av de saker vi tittar på är investeringar i bolag som har kontroll på sina hållbarhetsrisker. Det är en av ingredienserna för att skapa goda långsiktiga  affärsmöjligheter. Förvaltarna bedömer företagens hållbarhetsarbete i samarbete med vår expertpanel.

Påverkan

I möjligaste mån arbetar vi för att företagen ska minimera sina risker och så långt möjligt utveckla sin affär utifrån hållbarhetsaspekter.

Exkludering

Vi investerar inte i företag som tillverkar klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen samt producenter av pornografiskt material.

ArdenX är ansluten till swesif.

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) både i och utanför branschen.